Pháp sư đời Đinh, không rõ tên, đạo hiệu Huyền Quang.

Ông được phong làm Sùng Chân uy nghi.

Đây là giai đoạn đầu tiên Phật giáo được triều đình công nhận và tăng sĩ có định cấp bậc. Ông và Tăng lục đạo sĩ Trương Ma-Ni cùng với Khuông Việt Đại Sư Ngô Chân Lưu là ba nhân vật của Phật giáo nổi bật trong đời Đinh.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like