[14]-Nhà Trần (1225-1400)

Đặng Diễn

Danh thần đời Trần Thái tông, không rõ năm sinh, năm mất. Ông là người đầu tiên thi đỗ Thái học sinh (Tiến sĩ) trong lịch sử khoa cử Vlệt Nam.

Nguyên bấy giờ nhà Trần mới dựng lên, chủ trương kén chọn nhân tài ra giúp nước bằng cách mở khoa thi. Khoa đầu tiên vào năm Nhâm thìn 1232 có 5 người đỗ đầu.

Nhất giáp hai người: Trương Hanh và Lưu Diệm (như Trạng nguyên, Thám hoa).

Nhị giáp hai người: Đặng Diễn và Trịnh Phủ (như Hoàng giáp).

Tam giáp một người: Trần Châu Tao (hay Châu phổ) (đồng Tiến sĩ).

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..