Danh thần đời Trần Thái tông, không rõ năm sinh, năm mất. Ông là người đầu tiên thi đỗ Thái học sinh (Tiến sĩ) trong lịch sử khoa cử Vlệt Nam.

Nguyên bấy giờ nhà Trần mới dựng lên, chủ trương kén chọn nhân tài ra giúp nước bằng cách mở khoa thi. Khoa đầu tiên vào năm Nhâm thìn 1232 có 5 người đỗ đầu.

Nhất giáp hai người: Trương Hanh và Lưu Diệm (như Trạng nguyên, Thám hoa).

Nhị giáp hai người: Đặng Diễn và Trịnh Phủ (như Hoàng giáp).

Tam giáp một người: Trần Châu Tao (hay Châu phổ) (đồng Tiến sĩ).

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Châu An

Cao sĩ đời Trần, nha thơ tự Linh Triệt hiệu Tiều Ẩn, quê xã Quang Liệt, huyện Thanh Đàm (sau đổi…