Loading

Đặng Đại Độ

Tháng Ba 4, 2021| Admin
Tỉnh thành Không rõ
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Người đời chúa Nguyễn Phúc Thuần không rõ năm sinh và năm mất.

Ông đỗ Hương tiến, thân phụ ông là Đặng Đại Lược phò tá Võ vương Nguyễn Phúc Khoát. Thời biến loạn, ông cũng theo nhà Nguyễn Phúc chống lại Tây Sơn.

Ông làm kí lục dinh Bình Khương và dinh Trấn Phiên, ông giữ lòng trung nghĩa và thanh cần. Một khi có người trong nhà chúa làm điều trái quấy, nhiễu hại lương dân, ông chiếu phép công bắt trị tội rồi tự mình đến kinh biện bạch. Chúa Nguyễn khen ông chính trực, chẳng bách hại gì đến ông.

Ít lâu ông thăng Tuần phủ Gia Định, rồi mất tại nhiệm sở.

Categories: [20]-Trịnh - Nguyễn (1533-1788), Nhân Vật Lịch Sử, Thời kỳ lịch sử, Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rating*

Hỗ trợ