Năm sinh Nhâm Tuất 1622 – Quí Hợi 1683
Tỉnh thành Bắc Ninh
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Danh thần đời Lê Hello tông, quê làng Phù Đổng, tỉnh Bắc Ninh, có sách chép là Đặng Công Chất.

Năm Tân sửu 1661, ông đỗ Nhất giáp tiến sĩ, đứng đầu khoa này, ứng chế cũng đỗ đầu.

Ông bản tính ngay thẳng, nổi tiếng thông minh, hiếu học. Khi xuất chính rất mực thanh cần làm đến Tham tụng, Thượng thư bộ Binh, tước Tử, nhiều lần đi sứ nhà Minh.

Nhà vua vẫn thường vời ông vào cung điện giảng sách. Sau được phong Gia Tĩnh đại phu, Bồi tụng, Thượng thư bộ Lại, tước Bá.

Khi làm Đô đốc, Tổng tài ở Sử quán, ông hiệp với Hồ Sĩ Dương, Đào Công Chính, Thiềm Sĩ Lâm, Nguyễn Công Vọng đề tựa bộ sách Lam sơn thực lục, sửa lại và khắc bản in mới trong năm Bính thìn 1676. Ông cũng soạn bài văn bia ở đềnTrần Vô tức đền thờ Trần Thiên Chấn Võ đế quân ở phường Thụy Chương (Hà Nội).

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Lê Văn Thới

Năm sinh Đinh Tị 1917- Quí Hợi 1983 Tỉnh thành Tây Ninh Thời kì – Pháp đô hộ…
Chi tiết

Lê Công Miễn

Năm sinh Canh Thân 1740 – Canh Thân 1800 Tỉnh thành Nghệ An Thời kì – Nhà Tây…
Chi tiết

Khiếu Năng Tĩnh

Tên khác Trọng Định – Mỹ Đình Năm sinh Ất Mùi 1835 – Canh Thân 1920 Tỉnh thành…