Loading

Đàm Thận Huy

Tháng Hai 28, 2021| Admin

Danh thần đời Lê Thánh tông, hiệu Mặc Trai, quê làng ông Mặc, huyện Đông Ngạn, tỉnh Bắc Ninh.

Năm Canh tuất 1490, ông đỗ tam giáp tiến sĩ, lúc 27 tuổi, làm Hiệu thảo ở Viện Hàn lâm rồi thăng Thượng thư bộ Hình, Hàn Lâm viện thị độc có chân trong Tao Đàn nhị thập bát tú đời Lê Thánh tông.

Năm Canh ngọ 1510, ông làm chánh sứ sang nhà Minh, khi về được thăng Thượng thư bộ Lại, truy Chiêu văn quân tứ lâm cuộc. Rồi được liệt vào hàng kiệt tiết dực vận Tán trị công thần, gia phong Thiếu bảo, Nhập thi Kinh diên, tước Lâm Xuyên Bá.

Khi Mạc Đăng Dung dấy lên, ông cùng Nghiêm Bá Ký, Nguyễn Hữu Nghiêm vâng mật chiếu Lê Chiêu tông đem quân Bắc Giang về đánh, nhưng thế không địch nổi, thua giặc ở sông Tây Kiều (thuộc huyện Đông Ngạn), ông chạy vào núi An Sơn, uống thuốc độc chết.

Sau được truy phong Thượng đẳng phúc thần, lập đền thờ tại xã ông Mặc quê ông.

Ông chết còn để lại bộ Mặc trai thi tập.

Em ông là Đàm Thận Giản, cháu ông là Đàm Cư đều nổi tiếng tiết nghĩa.

Chính Mạc Đăng Dung khi nghe ông tử tiết cũng tỏ lòng kính trọng truy tặng ông tước Hầu.

Categories: [18]-Triều Lê Sơ (1428-1527), Nhân Vật Lịch Sử, Thời kỳ lịch sử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rating*

Hỗ trợ