Loading

Đàm Dĩ Mông

Tháng Hai 25, 2021| Admin

Danh thần đời Lý Cao tông, không rõ năm sinh, năm mất. Làm quan đến Thái úy, tước Vương.

Chính ông đã đưa ý kiến nên chọn lọc lại tăng đồ để Phật giáo giữ vững được giá trị không bị hỗn tạp, vua Lý Cao tông xuống chiếu chuẩn y. Nhờ thế, các tu sĩ vẫn được trọng vọng.

Sau ông bị Phí Lang ở Đại Hoàng dâng thư hạch tội tham nhũng. Ông bị đánh đòn làm nhục, nên tụ tập quần chúng dấy loạn triều đình không dẹp nổi.

Ít lâu, nhân có Quách Bốc đem quân đánh phá hoàng thành (Mậu thìn 1208) thẳng vào cung Vạn Duyên, lập Hoàng tử Thẩm lên làm vua, Đàm Dĩ Mông lại xu phụ theo phe đảng ấy.

Đến khi anh em họ Trần chiêu binh đánh dẹp được loạn Quách Bốc (Kỉ tị 1209), đưa Lý Cao tông về kinh tiếp tục làm vua, thì sĩ phu không còn cảm tình gì với ông, ông hổ thẹn mà chết.

Categories: [13]-Nhà Lý (1010-1225)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rating*

Hỗ trợ