Thiền sư đời Trần mạt, có sách chép là Đại Nam. Không rõ họ tên, pháp danh Đại Nam.

Năm Tân dậu 1381 ông nhận lệnh triều đình thống suất tăng chúng trong nước đi đánh Chiêm Thành. Đạo quân toàn tu sĩ Phật giáo do ông điều động xông pha nơi chiến trường nói lên sự suy đồi của nhà Trần về mặt quân sự và tinh thần Phật giáo lúc ấy cũng sa đọa.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like