Loading

Dã Tượng

Tháng Hai 25, 2021| Admin

Bồi tướng của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Ông cùng với Yết Kiêu, Cao Mang, Đại Hành và Nguyễn Địa Lô là 5 thuộc hạ tài giỏi và trung thành của Hưng Đạo Vương.

Trong cuộc kháng chiến chống Mông – Nguyên, ông đóng góp đắc lực, tận tình bảo vệ chủ tướng. Chính ông và Yết Kiêu có công lớn lúc bắt Toa Đô.

Có lần Hưng Đạo Vương thử ý ông mà nói:

– Khi gia nghiêm ta từ trần có dặn bảo ta phải chiếm lấy thiên hạ. Các ngươi nghĩ sao?

Ông và Yết Kiêu đều nói:

– Đại vương đã phú quí rồi, còn chúng tôi đến già vẫn làm gia nô, không muốn làm như thế, để tiếng xấu ở đời.

Hưng Đạo Vương cảm động, từ ấy ông càng được tin trọng.

Lại khi đánh nhau với quân Nguyên, có lần Yết Kiêu giữ thuyền ở bến đò Bãi, còn ông theo Hưng Đạo Vương lược trận. Quân sĩ ta bị thất lợi, Hưng Đạo Vương muốn noi theo đường sơn cước mà tiến binh, ông nói:

– Kiêu chưa gặp Đại vương, ắt chưa nhổ thuyền đi nơi khác.

Hưng Đạo Vương nghe lời vội đến bến đò Bãi, quả nhiên còn sót một thuyền của Yết Kiêu tại đó. Hưng Đạo Vương cảm khái nói: “Chim hồng chim hộc bay được cao, tất phải nhờ có lông cánh mạnh, nếu không thì chả khác gì chim thường”.

Xem thế, đủ biết ông và Yết Kiêu được Hưng Đạo Vương quí trọng đến ngần nào.

Categories: [14]-Nhà Trần (1225-1400)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rating*

Hỗ trợ