Thiền sư đời Lê Thái tổ, không rõ họ tên và năm sinh năm mất, thuộc phái Võ Ngôn Thông, đời thứ 5.

Ông vốn là đệ tử Khuông Việt Đại sư Ngô Châu Lưu. Trụ trì ở chùa Kiến Sơ, làng Phù Đổng, tỉnh Bắc Ninh.

Vua Lý thường vời ông vào triều hỏi đạo và các việc quan trọng, xem ông như một vị cố vấn. Nhà vua cũng có ban sắc trùng tu chùa Kiến Sơ đề tỏ lòng tôn kính, đãi ngộ ông.

Khi ông mất, truyền tâm pháp cho Định Hương.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like