Hoàng hậu vợ Trần Minh tông, mẹ Trần Nghệ tông, không rõ năm sinh, năm mất.

Tính bà khắc nghiệt, tham lợi, hay dự việc triều chính. Nhất là khi Nghệ tông ở ngôi, nhiều việc đều do bà quyết đoán nên triều thần nhiều người không phục. Các vương hầu cùng lắm người ngầm phản đối khiến lòng người li tán.

Triều chính nhà Trần suy bại, một phần cũng vì sự lộng hành của bà.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like