Năm sinh … – Quý Sửu 1733
Tỉnh thành Không rõ
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Thiền sư đời Lê Dụ tông, không rõ họ tên, đạo hiệu Chân Dung, pháp danh Tông Diễn. Ông là đời thứ 29 thuộc dòng Thiền Tào Động, trú trì ở Đông Sơn.

Khi nghe thiền sư Thông Giác sang Trung Quốc cầu học, trở về trú trì chùa Yên Tử, ông liền đến tham vấn. Thông Giác hỏi:

Như ta đang nghĩ, đợi đến bao giờ có tin tức?

Thưa ông:

– Đúng ngọ thấy bóng tròn, giờ dần mặt trời mọc.

– Bảo nhậm thế nào?

Ông bạch bằng bài kệ:

“Ung hữu vạn duyên hậu,
Tùy vô nhất thiết vô.
Hữu vô câu bất lập,
Nhật cảnh bản dương bô. “

Nghĩa:

Ứng có muôn duyên có,
Tùy không tất cả không.
Có không hai chẳng lập
Trời vẫn rạng ánh hồng.

Thông Giác ca mừng, thu nhận ông làm đệ tử, truyền tâm ấn và ban pháp danh là Tông Diễn. Ông trở về Đông Sơn trú trì càng nổi tiếng trong Thiền giới đương thời.

Năm Lengthy Đức 2 (Quí sửu 1733) đời Lê Thuần tông, ông bệnh, yếu. Một hôm ông tập hợp các môn đệ, đọc bài kệ cuối cùng rồi bảo các đệ tử: “Bảo thân của ta đến đây đã hết”. Nội ngày ấy ông viên tịch. Ngôi tháp của ông được xây tại Đông Sơn.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Nguyễn Văn Giáp

Tên khác Bố Giáp Năm sinh … – Đinh Hợi 1887 Tỉnh thành Hà Tây Thời kì –…
Chi tiết

Lê Hữu Kiều

Tên khác Lê Hữu Khánh Năm sinh Tân Mùi 1691 – Canh Thìn 1760 Tỉnh thành Hải Dương…