Sơ tổ thiền tông phái Vô Ngôn Thông, không rõ họ tên, pháp danh Lập Đức, sau Ngôn Thông đặt lại là Cảm Thành.

Ông trụ trì ở chùa trên núi Tiên Du, có người hào phú họ Nguyễn ở làng Phù Đổng kính mộ ông, tình nguyện đem gia sản cúng làm ngôi chùa rước ông về ở, tức chùa Kiến Sơ, thuộc tỉnh Bắc Ninh (nay thuộc tỉnh Bắc Ninh).

Khoảng năm Canh tí 820, Vô Ngôn Thông từ Quảng Châu (Trung Quốc) sang. Ông bái Vô Ngôn Thông làm thầy. Vô Ngôn Thông ban huyền dụ cho ông, thể hiện yếu chỉ của tông phái.

Cảm Thành được Vô Ngôn Thông truyền tâm ấn. Một hôm có vị tu sĩ hỏi ông:

– Thế nào là Phật

Ông đáp:

– Chỗ nào cũng là Phật cả.

– Thế nào là tâm của Phật?

– Không hề che đậy chỗ nào.

Khi Vô Ngôn Thông sắp viên tịch, gọi ông mà bảo:

– Ngày xưa tổ sư là ngài Nam Nhạc khi sắp tịch có dặn mẩy lời, nay ta cũng dặn lại ngươi:

Nhất thiết chư pháp giai tùng tâm sinh,
Tâm vô sở sinh, pháp vô sở trụ
Nhược đạt tâm địa sở trụ vô ngại,
Phi ngộ thương căn, thận vật khinh hứa.

Nghĩa:

Tất cả các pháp đều từ tâm sinh,
Tâm không chỗ sinh, pháp không chỗ trụ
Nếu đạt tâm địa chỗ trụ không ngại
Chẳng gặp thượng căn dè dặt chớ dạy.

Vô Ngôn Thông viên tịch, ông rước xác lên hỏa đàn, rồi xây tháp thờ ở núi Tiên Du.

Năm Canh thìn 860, ông mất, truyền tâm pháp cho Thiện Hội.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like