[15]-Nhà Hồ (1400-1407)[16]-Hậu Trần (1407-1413)

Bùi Ứng Đấu

Cao sĩ đời hậu Trần, không rõ năm sinh, năm mất, quê huyện Sơn Vi, tỉnh Sơn Tây (nay thuộc xã Xuân Lũng, huyện Phong Châu, tỉnh Phú Thọ).

Sách Lịch triều đăng khoa lục chép là Bùi Ứng Thập, có lẽ lầm chứ Đấu ra chữ Thập chăng?

Nhà Hồ, năm Thánh Nguyên I (Canh thìn 1400), ông đỗ Thái học sinh, đồng khoa với Nguyễn Trãi, Lý Tử Tấn, Võ Mộng Nguyên. Sau khi thi đỗ ra giúp nhà hậu Trần, làm Giám thư khố và từng làm tân khách của thái tử đến khoảng 50 tuổi, ông cáo quan về hưu.

Khi quân Minh sang cướp nước, ông hết lòng giúp nhà hậu Trần chống cự. Bấy giờ, tướng giặc là Trương Phụ cho tìm kiếm những nhà ẩn dật ở sơn lâm, những người giỏi văn học, có tài đức, để đưa sang Kim Lăng, ban thưởng phẩm hàm, rồi cho trở vẻ làm quan phủ, quan châu Một số người xu thời bán nước cầu vinh chạy theo quân giặc. Duy chỉ có Bùi Ứng Đấu, Lý Tử Cấu và Võ Mộng Nguyên giữ tròn tiết tháo, chống quân cướp nước và tay sai đến cùng.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..