Danh thần đời Mạc, quê làng Thổ Hoàng, huyện Thiên Thi, tỉnh Hưng Yên.

Năm Cảnh lịch 6 (Quí sửu 1553), đời Mạc Phúc Nguyên, ông 36 tuổi, đỗ tiến sĩ. Làm quan đến Tham chính, tính khảng khái cương trực.

Các nguời cháu ông là Chân Nam, Công Trí, Công Bảo, Trọng Chính về sau đều thành đạt vẻ vang.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like