Danh sĩ  đời Trần Nghệ tông, không rõ năm sinh, năm mất, hiệu Thủy Hiên. Có sách chép là Bùi Tông Hoan. Ông có tài văn chương, thi ca, từ phú tình tứ cao diệu được sĩ phu đương thời tán thưởng truyền tụng.

Đối cảnh thu, ông có bài GIANG THôN THU VỌNG.

Ông làm quan nổi tiếng thanh liêm, có tiết tháo, không xu phụ kẻ có quyền lực. Khi về hưu mở trường dạy học ở quê nhà.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like