Võ tướng đời Hậu Lê, không rõ năm sinh quê ở Hoan Châu, Nghệ An (nay thuộc tỉnh Nghệ An).

Đời Lê Anh tông, khoảng năm Chính Trị (1558-1571), ông được phong làm Bắc quân đô đốc, Thiếu bảo, Trần Quan Công phụng chỉ vào trấn thủ dinh Quảng Nam. Tại đấy, ông và người con trai trưởng là Bùi Tá Thế dày công khai hoang lập ấp, dẹp yên trộm cướp, giữ vững trật tự xã hội.

Chính ông đã đã đốc suất dân quân xây đắp lũy dài “Tịnh Mao” cao 2 thước, chạy dài từ huyện Tư Nghĩa đến Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi và lũy Sơn Thành ở An Tân (Quảng Nam án ngự lị sở Thừa Tuyên).

Sau, vì khinh địch ông bị quan Chiêm Thành bắt giết tại khu rừng Lăng. Dân chúng chôn cất ông ngay tại khu rừng này.

Khi ông mất, được truy tặng Thái bảo. Người con thứ của ông là Bùi Phụ Phang, làm đến Bố chánh tỉnh Sơn Tây, trong đời Thiệu Trị.

Năm Minh Mạng 13 (Nhâm thìn 1832), gia phong là Khuông quốc Tịnh biên Thọ phục thượng đẳng thần.

Đời Tự Đức, các quan địa phương có dựng bia bên mộ ông, khắc mấy chữ: “Cố Lê đô đốc Trần Quận Công chi mộ “.

Tại Thu Phổ, huyện Tư nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi còn có mộ và miếu thờ ông.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like