Tỉnh thành Hải Phòng
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Danh thần, không rõ tên, năm sinh, năm mất, quê làng Trung Hàng, huyện An Dương, tỉnh Kiến An (nay thuộc TP. Hải Phòng).

Ông vốn là học trò Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm, có tài nhưng thất vận. Trạng Trình thường bảo ông: “Anh ngày sau tất nhiên phát đạt “.

Nhưng đến ngoài 50 tuổi mà vẫn chưa làm nên sự nghiệp gì. Thường than với bạn: “Thầy ta vốn minh đạt tiên tri, nhưng cũng có việc nói không trúng, nghiệm như việc ta thì đủ biết”. Cụ Trạng Trình có nghe mách lại, cười thầm mà chẳng nói gì.

Một hôm, Trạng Trình gọi ông đến bảo: “Vận đạt của anh đã tới, anh cứ mượn lấy chiếc thuyền chực sẵn ngoài cửa biển Vạn Ninh. Đến ngày giờ ấy, gặp vật gì trôi thì cứ vớt đem về. Đó là tiến trình phát đạt của anh”. Ông nghe lời, nhưng lòng vẫn không tin.

Đúng hẹn, ông thấy có vật trôi sông, ông đem thuyền đến vớt, thì ra đó là một bà lão, xem cách phục sức thì là nhà quyền quí ông nghi hoặc, cứu sống và đem về nuôi xem rồi sẽ ra sao?

Được mấy hôm, có sứ Trung Quốc sang, xin tìm giúp vị Thái phu nhân đắm thuyền chẳng rõ có trôi dạt vào hải phận ta chăng. Nhà vua truyền yết bảng hỏi dân gian. Ông lập tức đưa bà lão vào triều. Sứ Trung Quốc cả mừng hậu tạ ông. Nhà vua cũng phong chức cho ông.

Được thời ông thi thố tài năng, càng được trọng dụng. Sau, làm đến Thượng thư, tước Thao Quận Công.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Lê Duy Tân

Tên khác Kính Tông Năm sinh Mậu Tí 1588 – Kỉ Mùi 1619 Tỉnh thành Không rõ Thời…
Chi tiết

Nguyễn Duy Thì

Năm sinh Nhâm Thân 1572 – Nhâm Dần 1652 Tỉnh thành Vĩnh Phúc Thời kì – Trịnh –…
Chi tiết

Lê Hữu Danh

Năm sinh Nhâm Ngọ 1642 -… Tỉnh thành Hải Dương Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788) Danh…
Chi tiết

Ngô Sĩ Vịnh

Năm sinh Tân Mão 1591 -… Tỉnh thành Nghệ An Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788) Danh…
Chi tiết

Đặng Thế Khoa

Năm sinh Quí Tị 1593 – Bính Thân 1656 Tỉnh thành Hà Tây Thời kì – Trịnh –…