Năm sinh Quí Dậu 1873 – Ất Dậu 1945
Tỉnh thành Bến Tre
Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945)

Kĩ sư, nhân vật chính trị, quê làng Đa Phước Hội, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre, con ông Bùi Quang Đại và bà Phan Thị Tuân.

Ông từng học ở Sài Gòn, rồi sang Pháp, đỗ kĩ sư canh nông. Khi về nước, được bổ làm ở Sở Canh Nông và Tằm tơ ở Tân Châu, tỉnh Châu Đốc. Sau, đổi đi nhiều nơi khác như Huế, Phú Quốc…

Ít lâu ông hoạt động chính trị, từng làm Hội đồng quản hạt, Hội đồng kinh tế Lý tài Đông Dương. Năm 1923, ông sáng lập đảng Lập hiến Đông Dương là đảng của giai cấp địa chủ, tư sản Việt Nam ở Nam Kì.

Năm 1926, ông sang Pháp vận động sự hợp tác “Pháp Việt đề huề”. Năm 1930, khi cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh bùng lên, đảng Lập hiến đứng về phía chính quyền và trở thành tay chân của bọn cai trị ở thuộc địa, tán thành sự đàn áp các phong trào cách mạng!

Anh ông là Bùi Quang Trứ thường khuyên ông ta: “Công thành thân thoái, đừng tham luyến danh lợi”. Năm 1936, ông ta tuyên bố rút lui khỏi chính trường. Đến năm 1945, Nhật thao túng trên lãnh thổ Việt Nam, ông cùng gia đình về Mỏ Cày nhưng không bao lâu lại trở lên Sài Gòn làm tay sai cho thực dân Pháp.

Bùi Quang Chiêu bị nhân dân xử tử hình tại Chợ Đệm (Bình Điền) (TP. Hồ Chí Minh) ngày 29-9-1945.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Phạm Minh Kiên

Tỉnh thành Không rõ Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945) Nhà văn hiện đại, tên thật cũng…
Chi tiết

Đặng Hữu Quì

Năm sinh Kỉ Sửu 1889 – Bính Thìn 1916 Tỉnh thành Nam Định Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Hồ Vàn Ngà

Năm sinh Tân Sửu 1901 – Bính Tuất 1946 Tỉnh thành Long An Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Hiến Chương Hầu

Tỉnh thành Không rõ Thời kì – Nhà Tây Sơn (1778-1802) Văn thần đời Tây Sơn, không rõ…
Chi tiết

Diệp Văn Cương

Năm sinh … – Kỉ Tị 1929 Tỉnh thành Đồng Tháp Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945)…