[16]-Hậu Trần (1407-1413)

Bùi Một Ngôn

Hào kiệt cuối đời Trần, không rõ năm sinh, năm mất. Gặp khi quân Minh sang xâm lược, ông theo phù tá vua Trần Trùng Quang, nhiệt thành lo việc cứu nước, chống xâm lược.

Trước kia, vua Trùng Quang có sai Lê Ngân sang triều Minh xin phong, bị giết mất. Sau, ông cùng với Hồ Ngạn Thần lại đi sứ cầu phong. Đến Yên kinh, vua Minh dò hỏi tình hình chính trị và quân sự nước ta. Hồ Ngạn Thần tỏ bày các việc, quên dè dặt. Riêng ông, cẩn thận rất mực. Nhà Minh bèn phong vua Trùng Quang chức Bố chính sứ, Hồ Ngạn Thần làm tri phủ.

Xong, sứ bộ trở về nước. Bây giờ ông mới tâu về việc Hồ Ngạn Thần đã tiết lộ bí mật quân sự, có hại cho nước nhà, khiến Ngạn Thần phải tội xử chém.

Sau, Trần Trùng Quang và các tướng sĩ Hóa Châu đều bị quân Minh bắt, ông tử tiết.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..