[14]-Nhà Trần (1225-1400)

Bùi Mộc Đạc

Văn thần đời Trần Anh tông. Vốn họ Phí, tên Mộc Lạc, được Trần Anh tông đổi tên họ lại là Bùi Mộc Đạc, tự là Minh Đạo, quê ở Hoàng Giang.

Ông làm quan đến Trung thứ thị lang, Tri thẩm hình viện sự, Thị trung đại phu. Năm Bính ngọ 1306, ông cùng Hàn Lâm học sĩ Lê Tông Nguyên đi sứ sang nhà Nguyên đáp lễ.

Tính người cẩn thận cung kính, văn chất khả quan, từng làm quan qua 3 triều. Khi Thượng hoàng Trần Anh tông sắp mất, dặn lại Minh tông phải cất nhắc ông, đối xử cho khéo. Minh tông bèn sai vẽ chân dung ông cất ở kho sách, và có ý sẽ dùng ông vào chức lớn. Nhưng đến năm Bính dần 1326, tháng 3, chưa kịp được thăng thưởng thì ông mất, thọ 61 tuổi.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..