Danh thần đời Lê Trung tông, tự Chuyết Phu, quê làng Định Công, huyện Thanh Đàm, tỉnh Hà Đông (nay thuộc tỉnh Hà Tây), ông là cháu Quảng Quốc công Bùi Xương Trạch, con Mai Lĩnh hầu Bùi Vịnh.

Ông nổi tiếng anh tài, đi thi Hương đỗ tam trường, rồi nhân có tang, không thi cử nữa, được Lê Bá Ly tri ngộ gả con.

Năm Thuận Bình 1 (Kỉ dậu 1549), ông đã 29 tuổi, cùng với bác là Bùi Trực đem cả họ vào ở Thanh Hóa, rồi cùng cha vợ là Lê Bá Ly vào chầu Lê Trung tông được trọng dụng.

Đời Anh tông, khoảng năm Chính Trị (1558-1571), vinh phong Tuyên lực công thần. Đời Thế tông, năm Quang Hưng 14 (Tân mão 1591) gia phong Thần tín công thần, lịch nhậm Phủ doãn Phụng Thiên và Thị lang bộ Hình, bộ Hộ.

Năm Quang Hưng 16 (Quí tị 1593), Lê Trung tông đi dẹp loạn ở miền Đông, ông nhận lệnh ở lại giữ Tây kinh. Sau đó được thăng Thượng thư bộ Lễ, rồi kiêm luôn bộ Binh, đặc tiến Kiến tử quang lộc đại phu, tước Vãn Phong hầu.

Ông từng đi sứ nhà Minh nhiều lần. Năm Hoằng Định 5 (Giáp thìn 1604), ông về hưu, tuổi đã 84, thỉnh thoảng vẫn được vời làm Quốc lão hầu cận bên chúa. Đến năm Hoàng Định 15 (Giáp dần 1614) đời Kính tông, ông mất, thọ 94 tuổi, được tặng hàm Thiếu bào, thụy Cung ý.

Đời Lê Thần tông, năm Đức Long thứ nhất (Kỉ tị 1629), truy phong Thái bảo, tước Tiền Quận công.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Châu Thị Bát

Tỉnh thành Nghệ An Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788) Liệt phụ đời Lê Hiển tông, quê…
Chi tiết

Nguyễn Đăng

Năm sinh Đinh Sửu 1577-… Tỉnh thành Bắc Ninh Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788) Danh sĩ…
Chi tiết

Hoàng Phúc Bảo

Năm sinh … – Tân Dậu 1801 Tỉnh thành An Giang Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)…
Chi tiết

Lê Công Nẫm

Tỉnh thành Bắc Ninh Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788) Danh thần đời Lê Chân tông không…