Võ tướng đời Trần Thuận tông, quê ở Hạ Hồng (Ninh Giang) huyện Thanh Miền, tỉnh Hải Dương.

Ông xuất thân là tì tướng của Võ tiết hầu Trần Khát Chân. Khi Hồ Quí Ly giết hại Trần Khát Chân và tông thất nhà Trần, ông sang Trung Quốc dâng biểu cáo nạn với vua Minh. Lời biểu đại lược như sau:

“… Cha ông tôi đều làm chính đại phu, chết vì việc nước. Mẹ tôi cũng có họ hàng gần với nhà Trần cho nên thuở nhỏ tôi được vào hầu quí vương, quan đến ngũ phẩm, sau theo làm tì tướng với Võ tiết hầu Trần Khát Chân. Cuối năm Hồng Võ, Khát Chân đi dẹp giặc ở Đông Hải mà rồi cha con tặc thần Lê Quí Ly giết chúa tiếm ngôi, tàn sát trung lương, kẻ bị diệt, tộc kể có trăm mười mấy người mà vợ con anh em tôi cũng đều ngộ hại. Bọn họ sai người bắt tôi định làm thịt ướp muối, tôi phải bỏ chạy dài, ẩn hang núi, ước mong tới cửa khuyết đặng bày gan phơi ruột. Dần dà đến vài năm mới thấy được thiên nhan.
Tôi trộm nghĩ rằng: Quí Ly là con viên cố kinh lược sử Lê Quốc Kỳ, đời đời thờ nhà Trần được sủng vinh; lại con là Thương cũng đội ơn trao cho trọng trách. Nay nhất đán đắc chí trở nên kẻ soán đoạt thay họ đổi tên, chiếm ngôi đặt hiệu, không tuân mạng triều đình, khiến cho kẻ trung lương phải chướng mắt đau lòng, chỉn mong dấy quân điếu phạt, tôn nghi nối dòng, trừ diệt bọn gian ác, lập lại con cháu nhà Trần thì tôi chết cũng không hử.
Tôi bắt chước lòng trung của Thân Bao Tự kêu gào dưới cửa khuyết, mong đức hoàng đế cứu xét cho… “

Minh Thái tông liền lợi dụng cơ hội nấp dưới chiêu bài Phù Trần diệt Hồ cho quân rầm rộ kéo sang, rồi chiếm đóng luôn nước ta, Bùi Bá Kì được phong chức hữu tham nghị. Ông lỡ khóc lỡ cười!

Dân chúng khổ sở dưới ách ngoại xâm, Lê Cảnh Tuân có bức thư vạn ngôn gửi ông để tỏ lẽ thiệt hơn. Ông hối hận.

Khắp nơi, các nghĩa sĩ dấy quân đánh đuổi giặc. Quân Minh nghi ông, xét nhà bắt gặp lá thư của Lê Cảnh Tuân. Chúng bèn giết ông!

Người sau có thơ chê trách ông và tiếc cho Hồ Quí Ly đã vì ông mà uổng đại tài đại chí.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like