Danh thần đời Lê Trung tông. Quê làng Hoa Duệ, hạt Kì Hoa.

Năm Thuận Bình 6 (Giáp dần 1554), ông đỗ nhị giáp đồng chế khoa xuất thân. Có tài văn thơ, được sĩ phu trọng vọng. Làm quan đến Hiến sát sứ. Nổi tiếng thanh liêm chính trực.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like