[19]-Nam - Bắc Triều (1527-1592)

Biện Hoành

Danh thần đời Lê Trung tông. Quê làng Hoa Duệ, hạt Kì Hoa.

Năm Thuận Bình 6 (Giáp dần 1554), ông đỗ nhị giáp đồng chế khoa xuất thân. Có tài văn thơ, được sĩ phu trọng vọng. Làm quan đến Hiến sát sứ. Nổi tiếng thanh liêm chính trực.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..