Thiền sư đời Lý Anh tông, không rõ họ tên, pháp danh Bảo Giác (sư Bảo Giác này với sư Bảo Giác – thân phụ sư Viên Thông Nguyễn Nguyên ức – là hai người khác nhau).

Ông là bạn tâm giao và cũng là người đã dẫn dắt Thiền sư Tĩnh Giới (Châu Hải Ngang) trong việc tu học và hoằng dương đạo pháp đương thời.

Năm Chính Long Bảo ứng 11 (Quí tị 1173), ông viên tịch. Trước lúc mất, ông có đọc bài kệ cho Tĩnh Giới nghe:

“Vạn pháp qui không vô sở y,
Qui tích chân như mục tiền kì.
Đạt ngộ tâm viên vô sở chỉ,
Thủy thủy tâm nguyệt dãn tâm nghi. “

Bản dịch:

Muôn pháp về không, không tựa nương
Chân như trước mắt, một con đường.
Cái tâm liễu ngộ khôn nơi chỉ
Như bóng trăng rằm đáy đại dương

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like