Thiền sư đại Lý Thánh tông, không rõ họ tên, pháp danh Bản Tịch (Sách Thiền sư Việt Nam thì chép: ông họ Nguyễn, trước tên Pháp Mật). Quê làng Tây Kết (nay thuộc tỉnh Hưng Yên) dòng dõi Nội cung phụng đô úy Nguyễn Kha.

Ông xuất gia từ nhỏ, làu thông kinh điển. Về sau ông thụ nghiệp với Đào Tuấn Chân, ở chùa Hoa Quang, rồi đến trụ trì ở chùa Chúc Thành. Lý Thánh tông từng sai sứ vời ông về kinh, ông từ chối; sư Nguyễn Khánh Hỉ từng đến tham học nơi ông.

Năm Thiệu Minh 2 (Kỉ vị 1139) đời Lý Anh tông, ngày 14 tháng 6 ông viên tịch. Ông là tác giả một số bài thơ Thiền có giá trị.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like