Loading

Bạch Hồng Nho

Tháng Hai 26, 2021| Admin

Danh sĩ đời Mạc, không rõ năm sinh, năm mất, quê làng Nội Duệ, tỉnh Bắc Ninh.

Năm Tân sửu 1541, hiệu Quảng Hòa 1 đời Mạc Phúc Hải, ông đỗ tam giáp đồng tiến sĩ xuất thân, cùng khóa với An Đôn Phác. Về sau An Đôn Phác làm đến Thượng thư tước Ninh Khê Hậu, còn ông/ thì làm đến Thừa chính sứ, đều có danh tiếng.

Trong số 30 người bạn đỗ đồng khoa với ông, sau có đến 15 người được phong tước như: An Quận Công Trương Hữu Phỉ, Tuấn Quận Công Lê Như Hổ, Từ Quận Công Nguyễn Đình, Ninh Khê Hầu An Đôn Phác, Tào Khê Hầu Phạm Phi Hiển, Tùng Linh Hầu Nguyễn Đôn, Đoàn Phong Bá Nguyễn Thế Lộc, Lão Tuyền Bá Nguyễn Hằng Điển, Phán Lâm Bá Nguyễn Tựu, Văn Phạm Bá Trần Bửu, Văn Hưng Bá Nguyễn Thanh, Văn Khê Bá Nguyễn Quỳnh Cư.

Categories: [19]-Nam - Bắc Triều (1527-1592)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rating*

Hỗ trợ