Công chúa, con gái út Trần Thánh Tông, không rõ năm sinh năm mất. Hầu hết sử sách đều chép là An Tư, duy sách Việt sử tiêu án ghi là Thiên Tư.

Năm Ất Dậu 1285, từ đầu tháng 2, quân Mông Nguyên tiến sang đánh chiếm nhiều nơi, đạo quân của Thoát Hoan sắp sang sông Nhị vào kinh thành. Trần Nhân Tông quyết định dùng chước hoãn binh bằng cách đem công chúa An Tư gả cho Thoát Hoan.

Một ngày trong tháng 2, Trung Hiếu hầu Trần Dương nhận lệnh đi thương thuyết giảng hòa, rồi quan hầu cận là Đào Kiên đưa An Tư sang dinh tướng Mông Nguyên. Và chẳng bao lâu, dưới sự chỉ huy kháng chiến của Trần Quốc Tuấn, quân cướp nước bị dẹp tan. Trong chiến công này rõ ràng là có sự đóng góp của công chúa An Tư, người đã hi sinh vì nạn nước.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like