Ứng dụng cho điện thoại

46 Tổng thống nước Mỹ

Đầy đủ và chi tiết về cuộc sống, về tiểu sử, sự nghiệp chính trị của các tổng thống hợp chủng quốc Hoa Kỳ.

Danh sách đầy đủ bao gồm :

George Washington
John Adams
Thomas Jefferson
James Madison
James Monroe
John Quincy Adams
Andrew Jackson
Martin Van Buren
William Henry Harrison
John Tyler
James K. Polk
Zachary Taylor
Millard Fillmore
Franklin Pierce
James Buchanan
Abraham Lincoln
Andrew Johnson
Ulysses Simpson Grant
Rutherford Birchard Hayes
James A. Garfield
Chester A. Arthur
Grover Cleveland
Benjamin Harrison
William McKinley
Theodore Roosevelt
William Howard Taft
Woodrow Wilson
Warren G. Harding
Calvin Coolidge
Herbert Hoover
Franklin D. Roosevelt
Harry S. Truman
Dwight D. Eisenhower
John F. Kennedy
Lyndon B. Johnson
Richard Nixon
Gerald Ford
Jimmy Carter
Ronald Reagan
George H. W. Bush
Bill Clinton
George W. Bush
Barack Obama
Donald Trump
Joe Biden

DOWNLOAD cho điện thoại và Máy tính bảng Android

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.usapresidents.usa

Hình ảnh

 

Bài liên quan

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..