Unlock Samsung Galaxy Alpha SM-G850Y (Vũng Tàu)

Unlockvungtau.com nhận unlock, mở mạng, giải mã Samsung Galaxy Alpha SM-G850Y – Lấy ngay

Một số hình ảnh sau khi Unlock Samsung Galaxy Alpha SM-G850Y thành công

Samsung-Galaxy-Alpha_1 Samsung-Galaxy-Alpha_2 Samsung-Galaxy-Alpha_3

Selected model: SM-G850Y
Detected phone model: SM-G850Y
Firmware compiled date: Thu Jul 2 15:13:15 KST 2015
PDA version: G850YDOU2BOG1
CSC version: G850YODD2BOG1
SW version: G850YDDU2BOF1
Phone SN: RF8F917Z6EH
Android version: 5.0.2 (LRX22G)
Country: India
HW platform: exynos5
HW Chip: exynos5430
HW Modem: XMM7260
Codename: sltedo
Executing exploit…
Exploit has been executed successfully
Unlocking phone. This can take some time. Please wait…
Phone is successfully unlocked
To finish the operation, please restart the phone via phone’s menu.

BÁN FILE

File được read từ máy đang hoạt động. file chuẩn.

EFS-SM-G850Y-19-07-2016_10-24-00.tar
Security-SM-G850Y-19-07-2016_10-19-13.asec
Cert-SM-G850Y-RF8F917Z6E-3554270601xxxxx.cert
EFS-SM-G850Y-19-07-2016_10-24-00.aefs

Trả lời