[DV] Nhận gỡ tài khoản Google, Remove FAP LOCK on trên mọi máy Samsung (Vũng Tàu)

Unlockvungtau.com Nhận Nhận gỡ tài khoản Google, Remove FAP LOCK on trên mọi máy Samsung (Lấy ngay trong vòng 15 phút)

fap_lock_unlock1 fap_lock_unlock2 fap_lock_unlock3

 

Gỡ bỏ account samsung Samsung Galaxy Note 5 N920T T-Mobile
Fix account google Samsung Galaxy Note 5 N920T T-Mobile
Bỏ xác thực account google Samsung Galaxy Note 5 N920T T-Mobile

Nâng cấp phầm tiếng việt galaxy note 5 t-mobile n920t
Fix Fap lock ON galaxy note 5 t-mobile n920t
repair sửa lỗi Fap lock ON trên galaxy note 5 t-mobile n920t
Xóa dòng chữ đỏ khi khỏi động trên galaxy note 5 t-mobile n920t
Fix stuck logo galaxy note 5 t-mobile n920t
Repair imei, fix lỗi unlock erro on galaxy note 5 t-mobile n920t

Trả lời

Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Table './minimum_unlock17/unlock_woocommerce_sessions' is marked as crashed and should be repaired]
INSERT INTO unlock_woocommerce_sessions (`session_key`, `session_value`, `session_expiry`) VALUES ('1931470f6303008a6b27184e227281a0', 'a:7:{s:4:\"cart\";s:6:\"a:0:{}\";s:11:\"cart_totals\";s:367:\"a:15:{s:8:\"subtotal\";i:0;s:12:\"subtotal_tax\";i:0;s:14:\"shipping_total\";i:0;s:12:\"shipping_tax\";i:0;s:14:\"shipping_taxes\";a:0:{}s:14:\"discount_total\";i:0;s:12:\"discount_tax\";i:0;s:19:\"cart_contents_total\";i:0;s:17:\"cart_contents_tax\";i:0;s:19:\"cart_contents_taxes\";a:0:{}s:9:\"fee_total\";i:0;s:7:\"fee_tax\";i:0;s:9:\"fee_taxes\";a:0:{}s:5:\"total\";i:0;s:9:\"total_tax\";i:0;}\";s:15:\"applied_coupons\";s:6:\"a:0:{}\";s:22:\"coupon_discount_totals\";s:6:\"a:0:{}\";s:26:\"coupon_discount_tax_totals\";s:6:\"a:0:{}\";s:21:\"removed_cart_contents\";s:6:\"a:0:{}\";s:8:\"customer\";s:687:\"a:26:{s:2:\"id\";s:1:\"0\";s:13:\"date_modified\";s:0:\"\";s:8:\"postcode\";s:0:\"\";s:4:\"city\";s:0:\"\";s:9:\"address_1\";s:0:\"\";s:7:\"address\";s:0:\"\";s:9:\"address_2\";s:0:\"\";s:5:\"state\";s:0:\"\";s:7:\"country\";s:2:\"VN\";s:17:\"shipping_postcode\";s:0:\"\";s:13:\"shipping_city\";s:0:\"\";s:18:\"shipping_address_1\";s:0:\"\";s:16:\"shipping_address\";s:0:\"\";s:18:\"shipping_address_2\";s:0:\"\";s:14:\"shipping_state\";s:0:\"\";s:16:\"shipping_country\";s:2:\"VN\";s:13:\"is_vat_exempt\";s:0:\"\";s:19:\"calculated_shipping\";s:0:\"\";s:10:\"first_name\";s:0:\"\";s:9:\"last_name\";s:0:\"\";s:7:\"company\";s:0:\"\";s:5:\"phone\";s:0:\"\";s:5:\"email\";s:0:\"\";s:19:\"shipping_first_name\";s:0:\"\";s:18:\"shipping_last_name\";s:0:\"\";s:16:\"shipping_company\";s:0:\"\";}\";}', 1601188916) ON DUPLICATE KEY UPDATE `session_value` = VALUES(`session_value`), `session_expiry` = VALUES(`session_expiry`)