Unlock, mở mạng, giải mã Samsung Galaxy Ace NXT (Vũng Tàu)

Unlockvungtau.com Nhận Unlock, mở mạng, giải mã Samsung Galaxy Ace NXT (Lấy ngay)

Model hỗ trợ gồm :  SM-G310HN, SM-G313H, SM-G313HN, SM-G313HU, SM-G313HY, SM-G313HZ, SM-G313M, SM-G313ML, SM-G313MU, SM-G313MY, SM-G313U

Operation: Unlock
Selected model: SM-G313HZ
Reading phone info…
Model: SM-G313HZ
Android version: 4.4.2
Product code: SM-G313HZKZGLB
Phone version: G313HZDXU0AOB1
PDA version: G313HZDBU0AOB4
CSC sales code: GLB
HW version: MP 0.500
Phone S/N: R51F80L2Y0V
Modem board: SC7715T
RF cal date: 20140822
IMEI: 3555930605xxxxx
Checking Super user right… true
Running zTool, please wait… OK
Unlocking… OK
Rebooting phone… OK
Unlock done

[rev_slider bang_gia_unlock_iphone]

Trả lời