Unlock, mở mạng, giải mã LG-TU330 (Vũng Tàu)

Unlockvungtau.com Nhận Unlock, mở mạng, giải mã LG-TU330 (Lấy ngay)

Selected model: TU330
Mode: Normal
Phone model: TU330
IMEI: 358236-02-xxxx
Bluetooth address: 00:25:E5:BE:02:CC
Checking security…OK
Unlocking…
Prepairing loader…OK
Sending loader…OK
Reading security area…
Erasing security area…OK
Writing security area…OK
Phone successfully unlocked!
Rebooting phone…

[rev_slider ds_unlock_samsung]

Trả lời