Máy Oppo N1 của khách bị treo logo, hard reset OK nhưng vẫn không hết treo – flash thành công và máy đã hoạt động bình thường.