FPT X9 hard reset và khách quên tk Gmail. Máy hiện ở Android 7.0. – gỡ thành công