Unlockvungtau.com nhận Nâng cấp, fix lỗi treo logo, flash rom quốc tế,  gỡ ứng dụng, root máy cài xMod và các lỗi trên  HTC One Max.   (bootloader) version: 0.5 (bootloader) version-bootloader: 2.46.0000 (bootloader) version-baseband: 1.35.60.1028 (bootloader) version-cpld: None (bootloader) version-microp: None (bootloader) version-main: 1.11.605.4 (bootloader) version-misc: PVT SHIP S-ON (bootloader) serialno: FA3BBSC02551 (bootloader) imei: 990004288045465 (bootloader) meid: 99000428804546 (bootloader) product: t6wl (bootloader) platform: HBOOT-8064 (bootloader) modelid: 0P3P10000 (bootloader) cidnum: VZW__001 (bootloader) battery-status:…    đọc tiếp