Có nhiều trường hợp khi máy bị treo bạn đã nạp 1 số bản ROM với SP Flasht00l máy vẫn không thể lên được thì giải pháp cuối là nạp file BIN.