Đây là bản backup từ máy đang hoạt động, bản stock nhà sản xuất android 4.4.2 chưa chỉnh sửa. 100% Zin nhà xs.